> Legeskosten Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De provincies en gemeenten krijgen in de nieuwe situatie een belangrijkere rol. Dat dit leidt tot provinciale verschillen, is goed af te lezen uit de legeskosten voor het aanvragen van een ontheffing als bedoeld onder artikel 3.3, 3.8 en 3.10 (voorheen artikel 75 van de Flora- en faunawet).

In de onderstaande tabel zijn de legeskosten voor het aanvragen van een dergelijke ontheffing per 1 januari 2017 per provincie opgenomen.