Passende beoordeling Peelvenen

Als onderdeel van het Natura 2000-beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel maakte Staatsbosbeheer voor de Peelvenen een recreatiezoneringsplan. In opdracht van de Provincie Noord-Brabant toetste Loo Plan de effecten van dit plan op de beschermde natuur. De vraag is: gaat de recreatie niet ten koste van de natuurdoelen die voor het gebied zijn afgesproken?


Ecoloog Bart Wouters neemt de recreatieve openstelling onder de loep en voert een zogenoemde passende beoordeling uit. Hij kent de Peelvenen en hun bijzondere planten en dieren goed. “Dat helpt bij de interpretatie van de vele onderzoeksrapporten en inventarisaties”, zegt hij. “Want de kunst is natuurlijk wel om de samenhang tussen al die informatie te zien.” Voor de toets kijkt Bart Wouters voornamelijk naar vogels – vanwege hun gevoeligheid voor wandelaars. Vooral de aanwezigheid en verspreiding van de blauwborst lijkt bepalend; een kritische moerasvogel die hier met honderden paren broedt.

Hij is er trots op dat op basis van ecologische kennis samen met de betrokken partijen (provincies Noord-Brabant, Limburg en Staatsbosbeheer) een succesvolle vertaalslag wordt gemaakt tussen de literatuur en de aanwezige vogels in het veld. Naast bestaande Natura 2000-doelen wordt ook de broedgelegenheid van kritische soorten van de Rode lijst en de zeer gewenste kraanvogel in de analyse meegenomen. De uitkomst van deze beoordeling biedt dadelijk de basis voor een evenwichtige verdeling tussen recreatieve natuurbeleving enerzijds en rust voor de natuurwaarden anderzijds.

Meer informatie?

Bart Wouters
sr projectleider ecologie