Van maïs naar vochtig schraalland

Rond natuurterrein Empese en Tondense Heide zijn door veranderd grondgebruik de uitgestrekte bloemgraslanden verdwenen, maar hoge ecologische potenties zijn nog aanwezig. Dit landschap op de overgang van Veluwe naar IJsseldal is onderdeel van het Gelderse Natura2000-gebied Landgoederen Brummen. Provincie Gelderland wil door functiewijziging het areaal natuurterrein vergroten en heeft daartoe op kansrijke plekken agrarische gronden begrenst. Herstelmaatregelen moeten de ecologische waarden op een hoger peil brengen.


Een oudere varkenshouder, al jaren geleden gestopt met boeren, zag de subsidieverordening van de provincie als een mooie kans om zijn huiskavel om te vormen tot natuur. De man vroeg Loo Plan om voor dit nieuwe natuurterrein een ecologisch inrichtingsplan te maken en de uitvoering te begeleiden.


“De huiskavel van drie hectare grenst aan het terrein van Natuurmonumenten. Het was allemaal maïs. We hebben er in goed overleg voor gekozen om van een groot deel van het terrein de bouwvoor af te graven en er deels plas-drassituaties te laten ontstaan”, aldus Marko Sinke. De vrijgekomen grond is op het naastgelegen perceel opgeworpen en ingeplant met bomen en struiken. Ook zijn er poelen gegraven voor de amfibieën die in de omgeving leven. En dichter bij het woonhuis is een fruitgaard aangelegd met hoogstamfruit. Een landschappelijke versterking, maar ook een mooie plek voor steenuiltjes.

Meer informatie?

Marko Sinke
sr projectleider ecologie