Werkprotocol vogeleiland De Kreupel

Vogeleiland De Kreupel (70 hectare, in beheer bij Staatsbosbeheer) ligt even boven Andijk in het IJsselmeer. Het bestaat uit twee zandplaten omgeven door een gordel van klei-eilandjes. Rijkswaterstaat legde het in 2004 aan als opslag van baggerspecie, dat grotendeels werd afgedekt met keileem. Sindsdien is het door vogels gekraakt. Het is een waar vogelparadijs. Hier huist bijvoorbeeld de grootste visdievenkolonie van Europa.


Onlangs deed Loo Plan de ecologische begeleiding van een werkprotocol voor De Kreupel. Dat zit zo. Door golfslag is van twee van de eilanden het keileem afgeslagen; de nesten dreigen weg te spoelen. Het is de hoogste tijd voor groot onderhoud.
Volgens de gedragscode van Rijkswaterstaat mag je werkzaamheden alleen uitvoeren als je in een werkprotocol goed hebt vastgelegd hoe je de verstorende effecten weet te pareren. Dat noodzakelijke werkprotocol voor De Kreupel heeft Loo Plan opgesteld.


Ecoloog Marko Sinke over de complexiteit van werken op zo’n hotspot van biodiversiteit: “Onze opdrachtgever, aannemer De JongZuurmond, kreeg van RWS de opdracht om 14.000 mkeileem aan te voeren en te verwerken. Een flinke massa! Vanwege de aanwezigheid van duizenden broedende vogels is het uitgesloten het werk in het broedseizoen uit te voeren. Buiten het broedseizoen is het eiland belangrijk voor de wintergasten. Dan zitten er bijvoorbeeld 15.000 aalscholvers, toppereenden, zaagbekken, wintertalingen. Er zit van alles, en veel!”

De uitdaging is om de werkzaamheden zo te regelen dat de verstoring minimaal is. Daartoe heeft Loo Plan een werkprotocol gemaakt, opgebouwd uit criteria wanneer je bepaalde werkzaamheden wel of niet uit kunt voeren. Natuurlijk draait het primair om het al dan niet aanwezig zijn van grote aantallen vogels van divers pluimage.

Geen onderhoud is slechts in theorie een optie. Je verstoort dan niets, maar het vogelparadijs gaat aan afslag ten onder.

Meer informatie?

Marko Sinke
sr projectleider ecologie